+420 581 201 334

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání

Spolusetkávání Přerov, z.ú. podporuje seberealizaci osob s mentálním handicapem a případným přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením od 16 let věku z Přerova a okolí. Umožňuje jim trávit čas smysluplně, pracovat na rozvoji svých osobních možností, a tím se lépe začlenit do společnosti.

 

Cílová skupina uživatelů služeb:

Okruh osob, kterým je služba určena:
Lidé ve věku 16–64 let, se sníženou soběstačností v důsledku mentálního postižení všech stupňů, i s přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jejichž postižení není při poskytování sociálních služeb omezující (viz upřesnění níže).

• Uživatelé Spolusetkávání Přerov z.ú. potřebují v souvislosti se svým postižením přímou pomoc nebo podporu zejména v těchto oblastech:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

• Služba je určena lidem, kteří jsou schopni se aktivizovat při skupinových aktivitách (převažující část služeb je poskytována skupinovou formou).

Služba není určena osobám:
• s takovým tělesným, smyslovým nebo metabolickým postižením, které jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách služby (Díky realizaci evropského projektu, v roce 2018, je budova již osazena plošinou pro vozíčkáře, kterou lze použít k jejich přepravě do jednotlivých pater. Vzhledem k počtu personálu ale nelze zajistit stálou individuální asistenci fyzické osoby u žadatelů s vysokou mírou podpory při běžných činnostech. V těchto případech je třeba konzultovat svou poptávku a možnosti při úvodních jednáních s klientem.)
• které komunikují výhradně pomocí znakové řeči (jsme schopni nabídnout jen nejběžnější formy alternativní a augmentativní komunikace)
• jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení (neposkytujeme zdravotnické úkony)
• jejichž infekční onemocnění může být zdrojem nákazy pro ostatní (nelze připustit potenciální ohrožení ostatních klientů)
• se závažnými projevy agrese či autoagrese, které by ohrožovaly ostatní klienty nebo klienta samotného nebo značně narušovaly kolektivní soužití (nelze připustit potencionální ohrožení klientů a nemožnost poskytnutí jim sjednaných služeb)
• závislým na návykových látkách, jejichž chování by narušovalo průběh poskytování sociálních služeb (neposkytujeme služby takto zaměřené)

 

Cíle:

• zajistit finance, prostor a personál pro poskytování sociální služby

• poskytovat potřebné a smysluplné služby, tzn. mít takové klienty, kteří potřebují službu tohoto denního stacionáře

• pomáhat uživatelům s jejich integrací do společnosti

 

Principy poskytování služeb

Principy = vyjádření několika postupů, hodnot nebo aspektů služby, které jsou všem pracovníkům společné a o které se může organizace v nejlepším slova smyslu opřít.

● Uživatel je prioritou.

- je rovnocenným partnerem
- služba je přizpůsobena individualitě uživatele
- jsou respektována jeho práva, názor, volba,
- soukromí, důstojnost
- přiměřená podpora – rovnováha v poskytování
pomoci uživateli v oblastech, které pro svůj
handicap obtížně zvládá, ale zároveň jeho
směřování k co největší samostatnosti
- zaměření na rozvoj schopností uživatele pro
běžný život

motto: „Od pomoci k podpoře, od péče k samostatnosti.“

● Maximální podpora kontaktu s přirozeným prostředím.

● Snaha o aktivní spolupráci s rodinou uživatele.

● Přátelská atmosféra mezi:

- uživatelem x personálem
- uživatelem x uživatelem
- zaměstnancem x zaměstnancem

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

Copyright © 2024, Spolusetkávání Přerov